fameline home FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.
Thai English

ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งโครงการ

บริหารจัดการและควบคุมทีมงานติดตั้งและออกแบบให้ทํางานเต็มประสิทธิภาพ ได้คุณภาพและทันกําหนดส่งมอบและ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า จัดสรรและควบคุมงบประมาณในฝ่ายติดตั้งให้อยู่ในงบประมาณที่กําหนดพัฒนาระบบงาน

และทีมงานในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตย์,วิศวกรรม,โยธา

- มีภาวะผู้นําสูง ชอบงานท้าทาย มีความมุ่งมั่น ขยัน และ ซื่อสัตย์

- มีจิตวิทยาในการควบคุมคนตั้งแต่ระดับช่างจนถึงวิศวกร

- สามารถวางแผนและวิเคราะห์ปัญหารอบด้านได้

- สามารถรับภาวะกดดันได้ดี

- สามารถทํางานได้หลายโครงการในคราวเดียว


Apply Online
Name :
Address :
Email :
Resume :
© 2012 FameLine Products Co.,Ltd. All right reserved.