fameline home FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.
Thai English

วิศวกรฝ่าย R&D

หน้าที่รับผิดชอบ

- ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ในการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใหม่ในด้านวิศวกรรมต่างๆ

  เช่น ความแข็งแรง, ด้านการประหยัดพลังงาน, และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงศึกษาและกำหนด

  มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่ากับสินค้าต่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิ ป.ตรีสาขา วิศวกรรมศาสตร์ โยธา, เครื่องกล, เทคโนโลยีอาคาร, วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ 

- สามรถใช้โปรแกรม AutoCAD 2D-3D, SolidWorks หรือโปรแกรมออกแบบสามมิติอื่นๆ

- สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม เช่น Fluid Dynamic Analysis, Structural Analysis, 

  Finite Element Analysis เป็นต้น

- สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ด้านการใช้พลังงานในอาคาร เช่น Autodesk Ecotect, หรือโปรแกรมอื่นๆได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ชอบการค้นคว้าและรักความท้าทาย มีวิสัยทัสน์


Apply Online
Name :
Address :
Email :
Resume :
© 2012 FameLine Products Co.,Ltd. All right reserved.