fameline home FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.
Thai English

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

บริหารงานฝ่ายประกันคุณภาพให้บรรลุผลตามเป้าหมายของบริษัท บริหารจัดการด้านคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต 

สินค้าจากการผลิต และสินค้าที่ผลิตโดยวิธี Outsourcing ให้มีคุณภาพตามข้อกําหนด รับผิดชอบระบบคุณภาพ ISO9001 ให้มีการปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรับผิดชอบในการประยุกต์ระบบคุณภาพและระบบเพิ่มผลผลิตต่างๆที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทั่ว

ทั้งองค์กร เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ชาย อายุ 35-45 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ หรือ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการจัดทําและบริหารจัดการระบบคุณภาพและระบบเพิ่มผลผลิตต่างๆเป็นอย่างดี

- มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการนําระบบคุณภาพและระบบเพิ่มผลผลิตต่างๆมาใช้จนประสบผลสําเร็จ

- มีความเป็นผู้นําสูงและเป็นนักปฏิบัติที่สามารถสร้างผลงานให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม

- มีประสบการณ์ในธุรกิจการขึ้นรูปโลหะและการเคลือบสีโลหะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ


Apply Online
Name :
Address :
Email :
Resume :
© 2012 FameLine Products Co.,Ltd. All right reserved.