ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development Manager)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม นำเสนอโครงงานการจัดแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ แก่ฝ่ายผู้เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในสถานะเป็นผู้นำทางการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 3 ด้าน ด้านการออกแบบ ด้านการตลาด และด้านการผลิต
 • ศึกษาค้นคว้าแนวโน้ม (Trend) ทางการตลาตในอนาคต และคู่แข่ง ศึกษาข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตกับการเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม และโอกาส โดยร่วมกับฝ่ายการตลาด ศึกษาข้อมูลวัตถุดิบ วัสดุ ทางเลือกที่เหมาะสมและสร้างโอกาส
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต และการสร้างผลกำไร ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการจัดหาวัสดุต่างๆ เข้ามาทดสอบและวิจัยฯ
 • กำหนดแบบมาตรฐาน สเปค วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • การดำเนินการด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม สิทธิบัตรการออกแบบ

คุณสมบัติ:

 • ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑ์, ศิลปอุตสาหกรรม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยและพัฒนาสินค้า อย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบ AUTO CAD, SKETCHUP, REVIT และ 3D Design
 • มีความคิดเป็นระบบ มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำสูง มีจิตวิทยาในการบริหารคนที่ทำงานด้านออกแบบ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ประสบการณ์การทำงาน: 10 ปี ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Send us your details

Please introduce yourself, who you are, why do you want to pursue this career opportunity