เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ (Product Solution Executive)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • เป็นตัวแทนบริษัทในการสร้างการรับรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทกับผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ ที่มีศักยภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร และการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม
  • แนะนำและโน้มน้าวให้เกิดความต้องการการใช้งานผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร และการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม ในกลุ่มผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  • จัดเก็บข้อมูลความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ (สเปค) ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ประสานงานกับผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ ในการอำนวยความสะดวกด้านการขายให้กับฝ่ายขาย

คุณสมบัติ:

  • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการให้บริการข้อมูล
  • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการวางสเปกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บุคลิกภาพดี ,ทักษะการเข้าหาลูกค้าที่ดี ,ทักษะในการเจรจาการสื่อสารที่ดี ,มีใจรักงานบริการ ,สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีความรับผิดชอบสูง
  • ถ้ามีความรู้ด้านการอ่านแบบก่อสร้าง และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน: 1-2 ปี ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ

Send us your details

Please introduce yourself, who you are, why do you want to pursue this career opportunity