info@devzstack.com

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ …

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี Read More »

เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ (Product Solution Executive)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

เป็นตัวแทนบริษัทในการสร้างการรับรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทกับผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ ที่มีศักยภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร และการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม
แนะนำและโน้มน้าวให้เกิดความต้องการการใช้งานผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร และการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม ในกลุ่มผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด