CAREERS

เฟมไลน์ มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าและพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้เติบโตก้าวหน้าสู่สายอาชีพที่มั่นคง จึงมีความประสงค์ที่จะขยายโอกาสในการรับสมัครและคัดสรรบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ  มีประสบการณ์ พร้อมเติบโตไปกับเราอย่างยั่งยืน

  • All
  • Engineering / Installing
  • Sales / Marketing / R&D
Sales / Marketing / R&D

เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ (Product Solution Executive)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

เป็นตัวแทนบริษัทในการสร้างการรับรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทกับผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ ที่มีศักยภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร และการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม
แนะนำและโน้มน้าวให้เกิดความต้องการการใช้งานผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร และการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม ในกลุ่มผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

Read More
Sales / Marketing / R&D

เจ้าหน้าที่ขาย (Sale Executive)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

เป็นตัวแทนบริษัทในการสร้างการรับรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ ที่มีศักยภาพในการจะใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร และการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม
ทำหน้าที่ขายสินค้าและบริการของบริษัท ให้กับกลุ่มลูกค้าเก่าและใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ และเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
รักษาและพัฒนาฐานลูกค้าเก่า นำเสนอสินค้าเจรจาต่อรอง และปิดการขายให้กับลูกค้ารายใหม่

Read More
Sales / Marketing / R&D

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development Manager)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม นำเสนอโครงงานการจัดแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ แก่ฝ่ายผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในสถานะเป็นผู้นำทางการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 3 ด้าน ด้านการออกแบบ ด้านการตลาด และด้านการผลิต

Read More
Sales / Marketing / R&D

Design Engineer Manager

Responsibilities:

Design management and control the design in the team to meet the needs of customers
Design analysis, team management, design drawings, installation, and production drawings

Read More
Engineering / Installing

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบวิศวกรรม

Responsibilities:

Design management and control the design in the team to meet the needs of customers
Design analysis, team management, design drawings, installation, and production drawings

Read More

Send us your details

Please introduce yourself, who you are, why do you want to pursue this career opportunity