Sales / Marketing / R&D

เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ (Product Solution Executive)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

เป็นตัวแทนบริษัทในการสร้างการรับรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทกับผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ ที่มีศักยภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร และการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม
แนะนำและโน้มน้าวให้เกิดความต้องการการใช้งานผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร และการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม ในกลุ่มผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

เจ้าหน้าที่ขาย (Sale Executive)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

เป็นตัวแทนบริษัทในการสร้างการรับรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ ที่มีศักยภาพในการจะใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร และการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม
ทำหน้าที่ขายสินค้าและบริการของบริษัท ให้กับกลุ่มลูกค้าเก่าและใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ และเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
รักษาและพัฒนาฐานลูกค้าเก่า นำเสนอสินค้าเจรจาต่อรอง และปิดการขายให้กับลูกค้ารายใหม่

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development Manager)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม นำเสนอโครงงานการจัดแผนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ แก่ฝ่ายผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในสถานะเป็นผู้นำทางการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 3 ด้าน ด้านการออกแบบ ด้านการตลาด และด้านการผลิต