มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Project Name: อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี

Product Name: Aluminum Tile & Plank Ceiling

Product Series: Lay in Ceiling, Pattern Ceiling

Designed by: REDEX

Constructed by: บริษัท จี เซเว่น จำกัด

Installed by: บริษัท เอ.พี.เค.รวมพร(2011) จำกัด

GALLERY