STANDARD‌ ‌SERVICE‌

การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค การติดตั้ง การนำไปใช้ในทุกมิติ รวมถึง Design Development ร่วมกับสถาปนิก พร้อมทั้งแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหา โดยทีมผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ ความสามารถ อีกทั้งเรายังมีการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของลูกค้าอย่างแท้จริง

ESTIMATE BUDGET

เฟมไลน์มีประสบการณ์การทำงานด้านการติดตั้งมาอย่างยาวนาน เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ที่พร้อมจะประเมินราคา ทั้งราคาของผลิตภัณฑ์และการติดตั้ง สำหรับเป็นข้อมูลในการออกแบบให้กับลูกค้าหรือโครงการที่ต้องการใช้งาน เพื่อให้ทราบถึงงบประมาณในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ และสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่

DRAWING

ผลิตภัณฑ์ของเฟมไลน์มี Typical Drawing ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับให้ผู้ออกแบบสามารถนำไปใช้กับโครงการที่กำลังออกแบบ เพื่อลดระยะเวลาในงานออกแบบ และมีข้อมูลรายละเอียดการติดตั้งที่ถูกต้อง รวมถึงทำให้งานออกแบบง่ายขึ้น กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะที่

MOCKUP

เฟมไลน์สามารถสนับสนุนในการขึ้นแบบจำลองตัวอย่าง (Mockup) สำหรับใช้ประกอบการนำเสนอ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึงตัวผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดในการติดตั้งจริง ช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากแบบ Typical Drawing และมีการพัฒนารูปแบบของ Mockup ให้มีความสวยงาม ทนทาน และใช้งานได้จริง

PROCESSING

นอกจากการให้บริการก่อนและหลังการขายแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย ด้วยระบบซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความแม่นยำในการผลิต พร้อมทั้งสามารถกำหนดระยะเวลาในการผลิตได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งกระบวนการผลิตยังมีการควบคุมคุณภาพ ภายใต้ ISO 9001:2015 และมาตรฐานระดับสากล ASTM, NFPA, BS, EN และ DIN

INSTALLATION

นอกจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว เรายังมีบริการด้านการติดตั้งสำหรับงานโครงการ ด้วยประสบการณ์ด้านงานติดตั้งกับงาน Mega Project มากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานสนามบิน งานรถไฟฟ้า BTS และ MRT อีกทั้งเฟมไลน์มีการพัฒนาทีมติดตั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการให้โครงการมีความสมบูรณ์แบบด้วยความเป็นมืออาชีพ

TRAINING

เรามีบริการให้คำปรึกษา พัฒนา และฝึกอบรม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากเฟมไลน์ นำเสนอตัวเลือกผลิตภัณฑ์ให้ผู้ออกแบบและผู้ติดตั้ง ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์และวิธีการติดตั้งที่มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนากลุ่มลูกค้าให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ งานติดตั้ง และข้อจำกัดในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบกับร่วมกันพัฒนาศักยภาพของงานออกแบบในประเทศให้ทัดเทียมกับงานในต่างประเทศ